Pokud máte účet JiTiS, přihlašte se zde

 

E-mail slouží pro zaslání vypočtené studie a dokladu o platbě

Smluvní ujednání

 

Souhlasem s přiloženými všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) a platbou úkonu dle ceníku, který je nedílnou součástí VOP, je uzavřena smlouva mezi JITIS CZ s. r.o. IČ 25088378, se sídlem Kukulova 24, 169 00, Praha 6, Společnost byla zapsána 31. října 1996 pod spisovým číslem C 48579 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupenou jednatelem JiTiS CZ s.r.o. a uživatelem, jejímž předmětem je závazek JITIS CZ s.r.o., poskytnout dále ve VOP specifikovaný výpočet a závazek uživatele uhradit elektronickou službu.

Uživatel vyjadřuje souhlas elektronicky způsobem uvedeným ve VOP. Smlouva je uzavírána vždy pro poskytnutí jednoho výpočtu, nedohodnou-li se strany jinak. Toto ustanovení nemá vliv na možnost poskytnout uživateli opakované užití pro získání výpočtu.

 

Všeobecné podmínky pro používání platformy JiTiS

 

 1. Základní ustanovení
 • Všeobecné podmínky pro používání výpočetní platformy JiTiS upravují vzájemný obchodní vztah mezi JITIS CZ s. r.o. (dále jen JiTiS) jako výhradním provozovatelem platformy JiTiS a majitelem veškerých práv vážících se k programu a know how platformy JiTiS vč. práv autorských a nehmotných (dále jen platforma) a jejím uživatelem.
 • Všeobecné podmínky pro používání platformy se zveřejňují (oznamují) ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) o paušálním souhlasu umístěním na internetových stránkách JiTiS: jitis.eu a www.jitis.cz.
 • Platforma poskytuje uživateli výpočty a predikce budoucích nákladů na vlastnictví a provoz osobního automobilu, a to na základě volně i placeně dostupných dat výrobců motorových vozidel, výrobců a prodejců náhradních dílů jejich cen, cen provozních hmot a dílů na trhu a vlastních expertních kalkulací a odhadů. Platforma je dostupná prostřednictvím webové služby, případně po dohodě i jinak.
 • Veškeré takto kalkulované hodnoty mají pouze informativní charakter, nejsou návodem pro údržbu a opravy vozidel ani jejich závaznými cenami.
 • Produktem platformy je i Certifikát JiTiS TCO – Celkových budoucích nákladů na vlastnictví a provoz vozidla. (dále jen Certifikát)
 • Provozovatel upozorňuje uživatele, že uváděné informace o stavech jednotlivých vozidel byly poskytnuty do platformy bez možnosti JITIS CZ, s.r.o. ověřit jejich správnost a že JITIS CZ, s.r.o. není povinna zadávané informace ověřovat ani kontrolovat.
 • Algoritmy, data pro výpočty, ceny, nabídka dílů, sestavy prací pro údržbu a opravy vozidel, životnosti dílů, kvalita dílů, výběr vozidel a další parametry výpočtů jsou JITIS CZ, s.r.o. průběžně aktualizovány a doplňovány. Vypočtené hodnoty se proto mohou v čase lišit.
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo doplňovat služby platformy, nebo je zastavit. Uživatel nemá právo se zastavených služeb domáhat.
 • Pro využití některých služeb platformy se musí uživatel registrovat, registrace je pro uživatele zdarma.
 • JITIS CZ, s.r.o. nezaručuje, že přístup, nebo používání platformy s výjimkou údržby a vylepšení, nebude ovlivněn poruchami, které mohou vést ke ztrátě dat, ani že vzhledem k technickým problémům (jako je ztráta napájení, hardwarové a softwarové selhání, technické problémy v datových linkách) nedojde dočasné k omezení nebo přerušení funkcí platformy.
 • JITIS CZ, s.r.o. neodpovídá za úplnost jakýchkoliv dat a jejich případné chyby.
 • JITIS CZ, s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly přímo či nepřímo v důsledku využívání platformy resp. výsledků, které uživateli využití platformy poskytne, neboť získané informace nejsou určeny pro odborné výkony a nejsou odbornou radou a je pouze na rozhodnutí uživatele, zda a jak jím budou využity.

 1. Vymezení pojmů
 • JiTiS je elektronická platforma pro poskytování různých nehmotných služeb
 • JITIS CZ, s.r.o. je poskytovatel elektronických služeb platformy JiTiS
 • Uživatel je osoba využívající služeb platformy

 1. Výpočetní platforma JiTiS
 • Je přístupná uživatelům prostřednictvím internetu na adrese jitis.cz a www.jitis.eu nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu hardwaru a softwaru platformy.
 • Výpočet v platformě zadává uživatel zápisem vozidla a jeho stavu opotřebení a dalších parametrů a hodnot.
 • Výpočet je placenou službou dle platného Ceníku vydaného JITIS CZ, s.r.o., který je stejně jako tyto podmínky zveřejněn (oznámení) ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) umístěním na internetových stránkách JiTiS: jitis.eu a www.jitis.cz
 • Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat, vypočtené hodnoty a jejich závislosti však nesmí svévolně měnit a změněné prezentovat, stejně jako jakkoliv zasahovat do programu (platformy) JiTiS a know how JITIS CZ, s.r.o.
 • Certifikát JiTiS TCO je listinou jejíž obsah nesmí být žádným způsobem měněn. Znění a obsah Certifikátu JiTiS TCO je know how JITIS CZ, s.r.o. a jako takový je právem chráněn, a je veřejně dostupný.

 1. Uživatelé a přístup do platformy
 • Platforma (její využití) je rozdělena na část neplacenou – Free a placenou.
 • Neplacená část je volně přístupná každému uživateli a umožňuje zjistit obecně rozsah informací, které jsou k dotazovanému vozidlu dostupné.
 • Placená část pak zpřístupňuje všechny dostupné vypočtené informace. Vstup do placené části platformy je podmíněn platbou dle ceníku.
 • Platforma umožňuje opakovaně (až 10 krát) provést výpočty pro zadané vozidlo – a to po dobu 10 dnů (včetně dne zadání) od uhrazení ceny. V opakovaném výpočtu je možné měnit vybrané parametry a stav opotřebení vozu.

 

 1. Blokování přístupu do platformy
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zablokovat vstup do platformy, nebo omezit kalkulace v platformě pokud existují konkrétní náznaky, že jsou uživatelem porušeny tyto podmínky pro užívání platformy, nebo jiných právních předpisů, nebo při podezření ze zneužití výsledků kalkulací platformy.
 • Blokování bude zejména provedeno v případě podezření z neoprávněného využívání kalkulací platformy pro poskytování komerčních služeb cizím subjektům, nebo při podezření na zcizení i odcizení dat a algoritmů platformy, které jsou chráněny jak shora uvedeno.

 

 1. Rozsah informací a kalkulovaných výsledků
 • Platforma poskytuje uživateli soubory informací o vozidle a kalkulovaných budoucích nákladech spojených s vlastnictvím a provozem vozidla.
 • Rozsah, množství a kvalita výstupních kalkulací závisí na rozsahu a kvalitě údajů zanesených uživatelem platformy, na jeho osobních nastaveních a dále na stáří a stavu vozidla.
 • Výpočet vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí
 • Výsledky kalkulací se s časem zákonitě mění, tak jak vozidlo stárne a jak se mění i ceny a nabídka dílů na trhu a jak jsou zpřesňovány a měněny informace o údržbě a opravách jednotlivých vozidel, statisticky vyhodnocovány poruchy vozidel a upravovány algoritmy výpočtů a další hodnoty které mají vliv na výsledek výpočtu.
 • Výsledky kalkulací se liší i v případě kalkulace vozidla v jiném regionu, jiné měně, vzhledem k odlišným provozním podmínkám, jiným cenám na trzích, jiným obligatorním platbám a přepočítávacím kurzům měn a dalším lokálně nastavitelným parametrům a algoritmům.
 • Výsledky mezi jednotlivými výpočty se liší i při volbě servisní sítě, preferencích dodavatelů, preferencích kvalit, a dalších závislých parametrů.
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého uvážení a rozhodnutí měnit algoritmy výpočtů, parametry nastavení, výběr a preference výrobců a dodavatelů dílů, aniž by o tom uživatele informoval, neboť jde o vždy o zlepšení služby uživatelům, nikoliv k jejich tíži.
 • JITIS CZ, s.r.o. nenese odpovědnost za případné škody uživateli, nebo třetí straně, způsobené změnou algoritmů a jiným nastavením parametrů výpočtů, přičemž uživatel souhlasí, že toto ustanovení není k jeho tíži.

 

 1. Typy informací a kalkulovaných výsledků.
 • Neplacené Informace – Kalkulace budoucích nákladů zobrazené v neplacené části slouží jen k orientačnímu posouzení Celkové provozní nákladovosti značky a modelu, při zohlednění stáří vozu a najetých kilometrech. Je nastavena na období 2 let a proběh 800 km měsíčně. Výpočet vychází z předpokladu, že údržba a všechny opravy byly prováděny podle doporučení výrobce a nastavené životnosti dílů. Nebere tedy v úvahu skutečný stav vozu, vychází jen z jeho stáří a najetých kilometrů, stejně jako nemá nastaveny osobní preference užívání a další parametry. Veškerá cenová nastavení, nastavení výběru kvality dílů, spotřeby a další jsou pak určena algoritmy JiTiS. Výpočet vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí.
 • Placené informace – Kalkulace budoucích nákladů je určena pro konkrétní auto a individuálního majitele, nikoliv pouze pro obecnou značku a model. Umožňuje měnit a nastavovat osobní parametry výpočtu /zejména roční nájezd/, nastavení cen, upřesnit technické parametry a doplnit skutečný stav opotřebení a realizované údržby a zjistit skutečnou hodnotu zanedbané údržby i výrazně zpřesnit výpočet budoucích nákladů. Výpočet vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí.
 • Placený Certifikát JiTiS TCO – budoucích nákladů na držení a provoz vozidla je kalkulací budoucích nákladů konkrétního, uživatelem zadaného vozu, která neumožňuje osobní nastavení a preference, ale zohledňuje veškeré uživatelem zapsané hodnoty opotřebení a provedené údržby a oprav vozidla. Certifikát vychází z podmínky, že vozidlo je plně funkční a schopné provozu na pozemních komunikací podle příslušných předpisů. Nebere tedy v úvahu budoucí náklady na opravy nefunkčních nebo porouchaných či nabouraných částí. Vzhledem ke standardizovanému nastavení provozních parametrů slouží k porovnání nákladů u jednotlivých vozidel. Certifikát se po vystavení stává listinou, jejíž obsah je know how firmy JITIS CZ, s.r.o. a chráněn právním řádem ČR, a je veřejně dostupný, s čímž uživatel jeho vystavením souhlasí.

 

 1. Evidence informací a kalkulovaných výsledků a jejich vyvolání.
 • Každá kalkulace platformy je označena jedinečným číslem – kódem, nebo QR kódem, kalkulace. Placené kalkulace jsou pod tímto číslem archivovány a lze je po omezenou dobu vyvolat, případně ověřit jejich pravost.
 • Vyvolání – ověření Certifikátu na základě kódu výpočtu je bezplatné.
 • Vyvolání – ověření Certifikátů na základě VIN auta může být zpoplatněno.
 • Vyvolání placené kalkulace je zpřístupněno pro zadavatele na základě kódu výpočtu a případně i vstupního hesla.
 • Vyvolání dalších informací o výpočtech může být zpoplatněno podle aktuálního ceníku.

 1. Původ a důvěryhodnost poskytovaných informací
 • JiTiS využívá pro kalkulace budoucích nákladů veřejné zdroje informací o vozidlech, stejně jako placené služby dodavatelů informací a v případě certifikátu JiTiS TCO i informací od vystavovatele certifikátu.
 • Získané informace a jejich správnost nelze plně ověřit, mohou být měněny, upravovány, doplňovány a to jak v hodnotách, tak v čase.
 • Veškeré poskytnuté informace a kalkulace mají pouze informativní charakter a nejsou tedy v žádném případě závazným předpisem pro údržbu a opravy vozidel ani závaznými cenami pro opravy vozidel.

 

 1. Ochrana obsahu a odpovědnost za obsah sdělení třetích stran
 • Veškerý obsah platformy a prostředky pro kalkulace platformy jsou chráněny autorským právem JITIS CZ s.r.o. a ochrannými známkami téhož subjektu. Jejich neoprávněné užití včetně jeho šíření a zásahů do SW je porušením autorského práva, práva majetkového a práva proti nekalé hospodářské soutěži.
 • JITIS CZ s.r.o neodpovídá za obsah sdělení a znění inzerátů, reklam, odkazů apod. třetích stran využívajících reklamní prostor webových stránek.
 • JITIS CZ s.r.o si vyhrazuje právo podle svého uvážení nevhodné, nebo zákonům a dobrým mravům odporující zobrazení odstranit.
 • JITIS CZ s.r.o. u certifikátu JiTiS TCO nezodpovídá za nastavení stavu vozidla, jeho údržby a oprav a funkčnosti vozidla. To je plně v zodpovědnosti vystavovatele certifikátu JiTiS TCO, tedy sdělení třetí strany.

 

 1. Úhrada placených služeb
 • Ceny za služby se vždy řídí platným ceníkem, který je stejně jako tyto podmínky zveřejněn (oznámení) ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) umístěním na internetových stránkách JiTiS: www.jitis.eu a www.jitis.cz.
 • Ceny jsou smluvní a uživatel s nimi a s povinností jejich úhrady souhlasí.
 • Pro úhradu platby uživatel musí souhlasit s uzavřením smlouvy, všeobecnými podmínkami pro využívání výpočetní platformy JiTiS a výší úhrady, potvrzením v dialogovém okně platby. V případě nesouhlasu není platba umožněna. V opačném případě, je smlouva uzavřena.
 • Platba je možná pouze elektronicky prostřednictvím v platformě dostupných platebních postupů a prostředků.
 • Platba je možná ve zvolených měnách, a podléhá dani podle aktuálních zákonů a předpisů v České republice.
 • Doklad o platbě je uživateli poskytnut elektronicky na jím udanou e- mailovou adresu, s adresou ke stažení elektronického dokumentu.
 • Každá platba má identifikační číslo platby i kód – identifikátor kalkulace pro její aktivaci. Kalkulace (výpočet) je splněním závazku ze strany JITIS CZ, s.r.o. Čas splnění je závislý na složitosti výpočtu, kvalitě údajů zadaných uživatelem, rychlostí provedení platby uživatelem a na technických podmínkách přenosu dat. Vlastní výpočet nepřesahuje zpravidla řády minut.
 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nemůže být realizováno do budoucna, tedy po poskytnutí plnění.

 

 1. Reklamace
 • Reklamace je možné uplatnit z titulu nedoručení již uhrazené kalkulace, nebo doručením poškozených dat výpočtu, písemně poštou na adresu společnosti JiTis CZ s.r.o., nebo elektronickým podáním na reklamace@jitis.cz Reklamace bude posouzena a její výsledek, případně výpočet opakovaně, elektronicky odeslán na zadanou adresu.
 • Reklamaci je možno uplatnit do 30 dnů po úhradě poplatku za kalkulaci.
 • V případě nemožnosti obnovení dat objednaného výpočtu (z technických důvodů na straně JITIS CZ s.r.o), bude uhrazená částka za objednanou kalkulaci plně vrácena na číslo účtu, ze kterého byla odeslána.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace, případně vrácení platby je 14 dnů od přijetí reklamace.

 

 

 

 1. Zpracování osobních údajů
 • JiTiS je registrován jako správce dat na Úřadu pro ochranu osobních údajů a zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Uživatel platformy JiTiS je souhlasem s uzavřením smlouvy, souhlasem s ceníkem a s VOP zároveň poučen o skutečnosti, že veškeré osobní údaje případně poskytnuté v souvislosti s objednáním jakékoliv služby JiTiS budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými, a to výlučně za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání zpracovatele tj. JITIS CZ, s.r.o., a to po dobu a v rozsahu, jenž je nezbytný k účelu jejich zpracování. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.
 • Uživatel (objednatel služby) poskytnutím svých osobních údajů potvrzuje, že byl náležitě informován o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů včetně práva do nich nahlížet a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů souhlasí.
 • Uživatel tímto výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které provozovatel JITIS CZ, s.r.o. nabízí, a to na emailovou adresu poskytnutou uživatelem, přičemž uživatel bere na vědomí, že tento souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních.

 

 1. Obecná ustanovení
 • Podrobné informace o nás jako provozovateli platformy JiTiS jsou k dispozici na jitis.eu
 • Povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy a těchto všeobecných podmínek pro používání platformy JiTiS, stejně jako případné spory se řídí českým právem.
 • Pokud se některá ustanovení těchto všeobecných podmínek stanou neplatnými, platnost zbývajících zůstává nedotčena.
 • JITIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky pro využívání platformy JiTiS kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat, přičemž nesmí dojít k podstatnému zhoršení právního postavení uživatele.
 • V případě změny všeobecných obchodních podmínek pro využívání platformy JiTiS budou tyto zveřejněny na jitis.eu. S ohledem na okamžité plnění závazku po splnění podmínek jeho přijetí, je vždy na úvaze uživatele, zda se k užití služby platformy JiTiS připojí i za nového znění VOP a ceníku.

 

V Praze 13. 1. 2016

 

 

JITIS CZ s.r.o., Kukulova 24, 169 00, Praha 6

IČO: 25088378
DIČ: CZ25088378

Společnost byla zapsána 31. října 1996 pod spisovým číslem C 48579 vedená u Městského soudu v Praze.

www.jitis.cz, www.jitis.eu, info@jitis.cz, reklamace@jitis.cz,